Informácie pre autorov

Odborné zameranie konferencie

  • kovové materiály
  • kompozitné materiály a plasty
  • technologické disciplíny v strojárstve
  • konštrukcie a inovácie v strojárstve
  • rezné nástroje a rezné materiály
  • špeciálna technika, technológia a materiály
  • technická diagnostika
  • kvalita strojárskej produkcie
  • obnoviteľné zdroje energie

Prednášky, príspevky a postery:

Rokovacie jazyky konferencie sú angličtina, čeština a slovenčina.

Účasť na konferencii je možná formou príspevku alebo posteru. Dĺžka prezentácie príspevku je max. 15 min. Príspevky resp. postery je potrebné pripraviť v anglickom alebo slovenskom (resp. českom)  jazyku.

Príspevky z konferencie v anglickom jazyku budú po úspešnom recenznom konaní publikované v recenzovanom časopise University Review. – ISSN  1337-6047 (Opens external link in new windowur.tnuni.sk)

Vybrané príspevky v anglickom jazyku budú navrhnuté na uverejnenie vo vedeckom časopise Opens external link in new windowManufacturing Technology, indexovanom v databáze SCOPUS. Pozn. Príspevky budú uverejnené po pozitívnom recenznom konaní časopisu.

Všetky akceptované príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku konferencie.

 

Inštrukcie pre autorov príspevkov:

Initiates file downloadŠablóna príspevku v SVK jazyku (pre pblikovanie v zborníku konferencie)

Initiates file downloadŠablóna príspevku v ENG jazyku (pre publikovanie v zbornníku a časopise)