Konferenčné poplatky

Registračný poplatok - prezentácia a poster     220 €
Registračný poplatok pre PhD. študentov120 €
Sprievodná osoba / neprezentujúci spoluautor
80 €
Prezentácia firmyod 300 €

                         

Registračný poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie, vydaním elektronického časopisu a zborníka, 1x obed, občerstvenie počas konferencie, spoločenský večer a prehliadku hradu. Registračný poplatok nezahŕňa ubytovanie a dopravu. Ubytovanie si zabezpečí každý účastník konferencie samostatne.

 

 

Informácie k platbe

Bankové spojeniel:     ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Variabilný symbol:     503020
Konštantný symbol:0308

IBAN:

SK29 8180 0000 0070 0015 4036

SWIFT CODE:SPSRSKBA
IČO:31118259
DIČ:2021376368

 

Pri zasielaní platby na účet je potrebné uviesť variabilný symbol a priezvisko účastníka, za ktorého je platba uskutočnená.

Cena za ubytovanie nie je zahrnutá v registračnom konferenčnom poplatku.