Konferenčné poplatky

Registračný poplatok - prezentácia a poster

     

220 €

Registračný poplatok pre PhD. študentov

120 €

Sprievodná osoba / neprezentujúci spoluautor

80 €

Prezentácia firmy

od 300 €

                         

Registračný poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie, vydaním elektronického časopisu a zborníka, 1x obed, občerstvenie počas konferencie, spoločenský večer a prehliadku hradu. Registračný poplatok nezahŕňa ubytovanie a dopravu. Ubytovanie si zabezpečí každý účastník konferencie samostatne.

 

 

Informácie k platbe

Bankové spojeniel:

    

ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Variabilný symbol:

    

503020

Konštantný symbol:

0308

IBAN:

SK29 8180 0000 0070 0015 4036

SWIFT CODE:

SPSRSKBA

IČO:

31118259

DIČ:

2021376368

 

Pri zasielaní platby na účet je potrebné uviesť variabilný symbol a priezvisko účastníka, za ktorého je platba uskutočnená.

Cena za ubytovanie nie je zahrnutá v registračnom konferenčnom poplatku.